Opetus ja kasvatus

NILSBYN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulussa jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan (Perusopetuslaki 29 §). Näiden oikeuksien turvaamiseksi koululle on laadittu järjestyssäännöt, joita jokaisen tulee noudattaa.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana koulun alueella ja koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa. Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan Suomen lakia, peruskoulua koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä koulun henkilökunnan erikseen antamia ohjeita.

Hyvä käytös

 • Ota toiset huomioon ja käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti: tervehdi, kiitä ja auta.
 • Ole hyvä kaveri kaikille; hyväksy erilaisuus.
 • Noudata annettuja ohjeita.
 • Noudata ruokalassa hyviä ruokailutapoja.

Tuntityöskentely

 • Saavu oppitunnille ajoissa.
 • Osallistu opetukseen ja tee työsi tunnollisesti. (Perusopetuslaki 35 §).
 • Edistä työrauhaa ja viihtyisyyttä.
 • Käsittele koulutarvikkeita huolellisesti ja kunnioita toisten omaisuutta. Korjaa tai korvaa rikkomasi. (Perusopetuslaki 35 §, vahingonkorvauslaki (412/1974))
 • Opettajalla on oikeus kieltää kännykän käyttö opetusta häiritsevänä.

Turvallisuus

 • Kiusaaminen, toisen vahingoittaminen ja uhkailu ovat kiellettyä. Opettajilla on velvollisuus kertoa koulussa tai koulumatkoilla tapahtuneesta kiusaamisesta huoltajille. (Perusopetuslaki 29 §) Sivustakatsojakin osallistuu kiusaamiseen. Ole rohkea; puutu kiusaamiseen ja kerro siitä aikuiselle.
 • Noudata koulumatkalla liikennesääntöjä.
 • Noudata välitunneilla välituntisääntöjä ja välituntivalvojan erikseen antamia ohjeita. välitunnilla erikseen annettujen ohjeiden mukaan.
 • Liiku koulun alueella varovaisuutta ja hyviä tapoja noudattaen.
 • Älä poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman lupaa.
 • Jos huomaat jotakin hyvinvointia tai turvallisuutta uhkaavaa, kerro siitä henkilökunnalle.

Älä tuo lailla kiellettyjä, vaarallisia tai vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita kouluun. Opettajalla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa. (Perusopetuslaki 29§, 36 d § ja 36 e §).

NILSBYN KOULUN SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI

A. KOULUKIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ

Kiusaamista on toistuva tietoinen henkinen ja/tai ruumiillinen väkivalta, jonka yksi tai useampi henkilö kohdistaa toistuvasti samaan henkilöön.

B. NILSBYN KOULUN SUUNNITELMA-/TOIMINTAMALLI KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI

ASIAN KÄSITTELY YKSILÖ-, RYHMÄ- JA KOKO YHTEISÖN TASOLLA

Koulun tasolla

-Oppilaat perehdytetään koulun sääntöihin ja käytänteisiin vähintään kerran lukuvuodessa (alkusyksy).

-Korostetaan, että jokaisen tulee toimia toista arvostaen ja hyviä käytöstapoja noudattaen oppimistilanteissa, välitunneilla sekä koulumatkoilla.

-Valvotaan tehokkaasti välitunteja.

-Kehitetään kummiluokkatoimintaa.

-Tehdään tilannekartoituksia oppilaiden hyvinvoinnista ja koulukiusaamisesta esim. oppilaille ja huoltajille suunnatuilla kyselyillä.

-Järjestetään tarvittaessa koulun yhteisiä vanhempainiltoja yleisistä kasvatukseen liittyvistä asioista.

-Käsitellään ongelmatilanteita oppilashuollon menetelmin.

-Päivitetään säännöllisesti/tarvittaessa koulutyötä koskevia ohjeita ja käytänteitä.

-Osallistetaan oppilaita oppilaskuntatoiminnan kautta suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan koulun toimintaa.

Ryhmän tasolla

-Järjestetään luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Lukuvuoden ensimmäisessä luokkakohtaisessa vanhempainillassa laaditaan kodin ja koulun yhteistyösuunnitelma.

-Kartoitetaan tilannetta tarvittaessa (esim. luokkakohtainen hyvinvointi- ja kiusaamiskysely).

-Keskustellaan luokissa jatkuvasti hyvän ja turvallisen oppimisympäristön edellytyksistä.

-Opastetaan lapsia, miten toimitaan kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteissa.

-Korostetaan, että em. tapahtumista kertominen ei ole kantelua.

-Kehitetään toimintoja, jotka myötävaikuttavat hyvän luokkahengen rakentumiseen.

-Laaditaan luokkaan tarvittaessa omat luokan ohjeet hyvän ja turvallisen oppimisympäristön edistämiseksi.


Yksilötasolla

-Rohkaistaan kaikkia lapsia toimimaan aktiivisesti kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa vastaan. Näitä taitoja voidaan harjoitella mm. draaman keinoin.

-Seurataan tarkasti kiusaajien ja väkivaltaan taipuvaisten oppilaiden käyttäytymistä ja vahvistamme oikeita käyttäytymismalleja. Myös osallistumisrajoitukset joihinkin koulun toimintoihin ovat mahdollisia.

-Sovitaan tavoitteet käyttäytymisen muutokselle opettajan kanssa ja tehdään siihen liittyvät sopimukset. Arvioidaan edistymistä.

-Seurataan sopimusten noudattamista.

-Rehtori voi tarvittaessa evätä oppilaalta opetukseen osallistumisen jäljellä olevan työpäivän ajaksi, mikäli oppilas on vaaraksi muiden oppilaiden tai koulun aikuisten turvallisuudelle taikka opetus häiriintyy kohtuuttomasti.

-Koulu rakentaa aktiivisesti toimivaa yhteistyösuhdetta kodin suuntaan.

-Koulu kannustaa ja ohjaa tarvittaessa oppilaan huoltajia ottamaan yhteyttä hoitavaan tahoon.

-Huoltajia kehotetaan ottamaan yhteyttä lapsen omaan opettajaan tai rehtoriin välittömästi kiusaamisen alettua.

-Vakavammissa pahoinpitelytapauksissa ohjataan huoltajia käymään lapsen kanssa lääkärillä tai terveydenhoitajalla tarkistuttamassa vammat.

Yhteistyö viranomaisten kanssa

-Kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatapauksissa pyydetään tarvittaessa selvittely- ja tutkintatyöhön mukaan sosiaali- ja poliisitoimen edustajan.

-Mikäli oppilasta on pahoinpidelty koulupäivän aikana, on huoltajilla oikeus päättää asianomistajana rikosilmoituksen tekemisestä.

-Vakavammissa pahoinpitelyissä koulu ottaa yhteyttä poliisiin ja tiedotta asiasta, jolloin poliisi päättää jatkotoimista.

Suunnitelmasta tiedottaminen ja kouluyhteisön henkilöstön ja huoltajien sekä yhteistyökumppanien perehdyttäminen ohjeisiin

-Syyslukukauden alussa suunnitelma esitellään oppilashuoltoryhmälle.

-Oppilashuoltoryhmän hyväksymästä suunnitelmasta tiedotetaan koulun henkilökunnalle, oppilaskunnalle ja vanhemmille Wilman ja koulun kotisivujen kautta.

-Suunnitelmaa päivitetään, seurataan ja arvioidaan osana koko oppilashuoltosuunnitelmaa.


C. NILSBYN KOULUN SUUNNITELMA-/TOIMINTAMALLI KIUSAAMISTILANTEISSA (Aloitamme vertaissovittelukokeilun lv. 2018-2019 aikana. Tästä lisää tietoa syyslukukauden aikana. )


1. Opastetaan oppilaita, henkilökuntaa ja vanhempia

-Varmistetaan, että eri osapuolet ymmärtävät, mitä kiusaaminen on ja tietävät kuinka menetellään ongelmien ilmaantuessa.

-Oppilaille selvitetään koulun säännöt ja käytänteet. Opastetaan, miten tulee toimia kiusaamistilanteessa.

-Jokainen, joka havaitsee kiusaamista, on velvollinen ilmoittamaan siitä koulun henkilökunnalle.


2. Asiaan tartutaan välittömästi

-Kiusaamisepäily selvitään sen henkilön toimesta, joka on nähnyt tai kuullut ensimmäisenä kiusaamisesta. Esimerkiksi välituntivalvoja hoitaa välitunnilla tapahtuneet tilanteet ja informoi luokanopettajaa tarpeen mukaan.

-Mikäli kyseessä on toistuva kiusaaminen, tapaus ohjataan koulun kiusaamisvastaavalle, joka kokoaa tarvittaessa tiimin asian hoitamiseksi. Lukuvuonna 2019-2020 vastaavana toimii Jarno Järvinen.


3. Tilanne selvitetään mahdollisimman pian koulun käytänteiden mukaan kaikkien osapuolien kanssa.

4. Sovitaan tilanteen hoitamisesta

-Kerrataan tapahtunut, niin että kaikki osapuolet ymmärtävät mistä on kysymys.

-Sovitaan, mitä osapuolet tämän jälkeen tekevät/eivät tee.

-Hyvien tapojen mukainen anteeksipyyntö.

-Voidaan tehdä myös kirjallisia sopimuksia.

-Kiusaajille voidaan langettaa koulun järjestyssääntöjen mukainen rangaistus.

5. Ilmoitetaan asiasta koteihin

-Kerrotaan lyhyesti tapahtunut ja seuraamukset.

-Pyydetään koulun henkilökuntaa ja vanhempia seuraamaan tilannetta.

-Jos kiusaaminen jatkuu, tulee oppilaan tai havainnon tehneen ottaa viipymättä yhteys kiusaamisvastaavaan, luokanopettajaan tai rehtoriin.

6. Seuranta

-Seurantajaksot vaihtelevat viikon kestosta muutamaan viikkoon. Seuranta koskee niin kiusaajia että kiusattua.

-Kiusaamisvastaava, luokanopettaja ja kuraattori käyvät heidän kanssaan tarvittaessa tukikeskusteluja.

7. Osapuolten neuvottelut

-Jos kiusaaminen jatkuu, koulu järjestää neuvottelun, jossa ovat mukana kaikki asianosaiset oppilaat, heidän vanhempansa, luokanopettajat, rehtori ja koulukuraattori (MAR).

8. Viranomais- ja asiantuntija-apu

-Jos kiusaaminen edelleenkin jatkuu, koulu ottaa käyttöön sosiaalitoimen- yms. viranomaisavun.

9. Kirjaaminen

-Kiusaamistapaukset kirjataan. Ne ovat salassa pidettävää materiaalia.

10. Kiusaamis- ja häirintatapausten kartoittaminen kaksi kertaa vuodessa

-Koulu järjestää kiusaamiskyselyn sekä syys- että kevätlukukauden aikana.

11. Muuta huomioitavaa

-Vähäisemmät ja akuutit konfliktitapaukset hoitaa toteaja (koskee koko henkilökuntaa). Asiasta ilmoitetaan luokanopettajalle ja rehtorille.

-Vältetään liioittelua. Lasten leikeissä voi olla ohimeneviä kovempiakin kontakteja ja konflikteja, jotka eivät ole kiusaamista.Nilsbyn koulun tasa-arvosuunnitelma 2019-2020

Nilsbyn koulussa toimivat esikoulu sekä luokat 1 – 6. Luokat ovat sukupuoleen katsottuna sekaryhmiä kaikissa oppiaineissa. Kun oppilaita ei jaeta tyttö- ja poikaryhmiin esimerkiksi liikunnassa tai käsitöissä, puretaan perinteisiä mielikuvia tytöille ja pojille sopivista käsitöistä tai liikuntamuodoista ja liikunnallisuudesta.


Nilsbyn koulussa oppilaat ovat tasa-arvoisia sukupuolesta, uskonnosta, etnisestä taustasta tai vammasta riippumatta. Oppilaat voivat valita joko omaan uskontoonsa perustuvan uskonnonopetuksen tai elämänkatsomustiedon opetuksen.

Koulussamme pyrimme välittämään yhteisöllistä, toiset huomioivaa ja positiivista ilmapiiriä. Tämä luo osaltaan pohjaa tasa-arvoiselle kanssakäymiselle ja mahdollistaa puuttumisen mahdollisesti esiin tuleviin epäkohtiin. Kiusaamisen vastainen suunnitelma löytyy koulumme toimintasuunnitelmasta (Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä). Kaikkia oppilaita on ohjeistettu, miten tulee toimia mahdollisissa kiusaamis-, syrjimis- tai väkivaltatilanteissa.

Koulun tasa-arvosuunnitelma perustuu työryhmän opettajien kokemukseen Nilsbyn koulun tasa-arvotilanteesta. Suunnitelma on laadittu 2016 ja sitä on tarkistettu ja päivitetty kevään 2019 aikana. Halutessaan opettajat voivat luokissaan käydä koulun tasa- arvotilannetta kartoittavaa tasa-arvokeskustelua. Mikäli selvityksestä nousee esille epäkohtia, laaditaan suunnitelma niiden korjaamiseksi.

Tasa-arvosuunnitelmaa tarkistetaan seuraavan kerran lv. 2019-2020 alussa.